//////

Koordynacja

Koordynacja sanitarna jest sumą działań i starań w systemie opieki zdrowotnej. W podstawowej opiece zdrowotnej uważa się ją za jedną z czterech podstawowych cech charakterystycznych, razem z dostępnością, kompleksowością i wszechstronnością. Koordynacja systemu sanitarnego w danym kraju stara się osiągnąć integrację różnych części lub podsystemów w systemie, unikając sprzeczności i zmniejszając dysfunkcje; które to w przypadku zaistnienia uniemożliwiłyby lub utrudniłyby urzeczywistnienie systemu. Kompetencje państwa do głównej koordynacji oznacza nie tylko, ze należy koordynować części lub podsystemy ogólnego systemu opieki zdrowotnej, tylko że ta koordynacja należy do państwa. System sanitarny zorganizowany jest poziomami, głownie składa się z dwóch: opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej. Koordynacja pomiędzy poziomami jest zasadnicza aby zapewnić ciągłość opieki i odpowiednie użycie zasobów sanitarnych. Koordynacja jest coraz bardziej potrzebna przez zmianę profilu epidemiologicznego z chorób ostrych do chorób przewlekłych.

Leave a Reply